Photo: National Crime Prevention Council.Photo: National Crime Prevention Council

Uanstendig oppførsel kan straffes hardt i Singapore

Last updated: 02.02.2016 // Singapores straffelovgivning er generelt strengere enn i Norge, både med tanke på strafferammer og hva slags forhold som kan gi grunnlag for straff.

Visse handlinger som anses som moralsk uakseptable eller ærekrenkende kan straffes. Singapores lovgiving rammer blant annet «Outrage of Modesty», som kan beskrives som en krenkelse av et annet menneskes anstendighet. Man kan typisk bli dømt for «et klaps på baken», andre former for intim berøring eller andre handlinger som anses uanstendige eller krenkende. Det antas at det foregår noe svindel rundt denne loven og mannlige tilreisende bør være ekstra varsomme ved besøk til populære nattklubber eller steder som for eksempel Orchard Towers og Clarke Quay.

Ambassaden i Singapore har den senere tid opplevd en økning av arresterte norske borgere med påfølgende etterforskning etter straffelovens § 16, kapittel 224, seksjon 354, som gjelder «Outrage og Modesty». Dersom man blir tiltalt er strafferammen inntil to års fengsel, bot, eller «caning» (stokkeslag), eller en kombinasjon av disse.

Personer som blir pågrepet blir normalt satt på glattcelle i 10-12 timer og deretter løslatt mot kausjon. Løslatelsen har skjedd mot at de har kunnet skaffe en person med permanent oppholdstillatelse til å stille minimum SGD 5.000,- i garanti. Passet deres har blitt inndratt av politiet, og man har fått reiseforbud til saken har vært ferdig etterforsket og man enten har inngått forlik eller blitt tiltalt og fått dom. Etterforskning og rettergang i slike saker kan ta flere måneder, som regel med store økonomiske og andre konsekvenser for de personene det gjelder. Ambassaden yter konsulær bistand til fengslede norske borgere, men har ikke anledning til å bistå med bolig/hotell eller noen form for økonomisk bistand.


Bookmark and Share